Geen producten (0)

.

Algemene Voorwaarden

 

Happy Cocos is een onderdeel van RuBij, hierbij nader te noemen RuBij/Happy Cocos

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan RuBij/Happy Cocos. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van RuBij/Happy Cocos te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van RuBij/Happy Cocos zijn vrijblijvend. RuBij/Happy Cocos accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. RuBij/Happy Cocos behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. RuBij/Happy Cocos behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4. Leveringen
RuBij/Happy Cocos zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door RuBij/Happy Cocos ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant RuBij/Happy Cocos daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Artikel 5. Betaling
De klant voldoet bij RuBij/Happy Cocos aan de verplichting, die ontstaat uit de onder Artikel 3 bedoelde overeenkomst, middels  iDeal (internet betaling). Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van RuBij/Happy Cocos.

Artikel 6. Garantie en retourzenden
Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RuBij/Happy Cocos de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die in Artikel 3 is genoemd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Post NL. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden zoals genoemd in Artikel 3. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij RuBij/Happy Cocos zijn aangemeld én indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder dit Artikel 6, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van RuBij/Happy Cocos, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Artikel 7. Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van RuBij/Happy Cocos over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder Artikel 5, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Klantgegevens
Indien de klant aan RuBij/Happy Cocos opgave doet van een adres is RuBij/Happy Cocos gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in Artikel 5. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan RuBij/Happy Cocos  per email: info@rubij.nl

Artikel 9. Aansprakelijkheid
RuBij/Happy Cocos is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van RuBij/Happy Cocos is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van RuBij/Happy Cocos komen. RuBij/Happy Cocos draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt RuBij/Happy Cocos eveneens geen verantwoordelijkheid. RuBij/Happy Cocos is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en RuBij/Happy Cocos, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RuBij/Happy Cocos. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door RuBij/Happy Cocos uitgesloten.

Artikel 10. Diversen
De klant van RuBij/Happy Cocos dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door RuBij/Happy Cocos geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. RuBij/Happy Cocos garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft RuBij/Happy Cocos het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat RuBij/Happy Cocos gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan RuBij/Happy Cocos kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Rechten
Alle contacten en transacties met RuBij/Happy Cocos geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van RuBij/Happy Cocos. Niets uit uitgaven of publicaties van RuBij/Happy Cocos mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RuBij/Happy Cocos.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen RuBij/Happy Cocos en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij RuBij/Happy Cocos te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij RuBij/Happy Cocos te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.